Informatyczna Obsługa

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej informatycznaobsluga.pl (dalej jako Strona).

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: INFORMATYCZNA OBSŁUGA MICHAŁ BARAŃSKI, ul. Piastowska 70, 80-363 Gdańsk (dalej Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: biuro@io.gda.pl lub pod numerami tel.: 58 58 58 158 (pon-pt od 9:00 – 17:00).

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą Formularza dostępnego na Stronie, tj.: formularza kontaktowego w celach zapytania o produkty lub usługi.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu realizacji usług lub sprzedaży towarów oraz w celu rozpatrywania składanych reklamacji; Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w celu prowadzenia ksiąg podatkowych (wystawianie faktur, opłata podatków). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze wynikających m.in. z Prawa Podatkowego.

Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (np. windykacja należności) oraz w celach statystycznych. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Dane osobowe przekazane na Formularzu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o usługę, reklamację). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.

W zależności od treści podanej w Formularzu, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu w celu archiwizacyjnym (wskazanie przebiegu korespondencji w przyszłości np. w przypadku roszczeń Użytkownika) stanowiącym prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO).

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 • W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@io.gda.pl.

4. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy dokumentów / towarów przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu realizacji dostawy do Klienta.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
 • dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze(kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zabezpieczenie danych osobowych przez INFORMATYCZNA OBSŁUGA MICHAŁ BARAŃSKI realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

6. PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stronę w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych na Formularzu Zamówienia;
 • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

7. INNE TECHNOLOGIE

Administrator korzysta na Stronie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics gromadzi w automatyczny sposób informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie internetowej. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Administrator korzysta na Stronie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Strony w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podczas odwiedzin Strony, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Strony, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://myaccount.google.com/.Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Administrator może korzystać z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika. Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Adminitratora. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Strony. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na Stronie podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_contentZarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Firma Facebook również przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych.

Na Stronie umieszczone są wtyczki udostępnione przez portale społecznościowe tj. Instagram, Facebook i Pinterest. W momencie, gdy Użytkownik wyświetla Stronę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami administratorów portali społecznościowych. Portale te uzyskują w ten sposób informacje o wyświetleniu Strony przez Użytkownika i wraz z jego numerem IP zapisują je automatycznie na swoich serwerach i tam przechowują. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby dany portal społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie wyświetlania Strony bezpośrednio do jego profilu, powinien wylogować się z portalu społecznościowego przed wejściem na Stronę. Istnieje również możliwość wyłączenia wtyczek portali społecznościowych na Stronie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń przeglądarki np. blokowanie skryptów. Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych przez administratorów wskazanych portali społecznościowych zostały szczegółowo opisane w ich politykach prywatności.

Akceptuje wszystkie
Polityka prywatności

Privacy Policy

On this website, we use cookies and similar technologies to proces information about end devices and personal data. Processing is aimed at integrating content, external services, and elements from third parties, statistical/measurement analysis, personalized advertising, and social media integration. Depending on the function, data is transferred to third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required to use our website, and can be withdrawn at any time using the icon in the bottom left corner.

Polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookie i porównywalnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać za pomocą ikony w lewym dolnym rogu.